Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ”Rozporządzeniem”, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, kod pocztowy 08-521, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wsosp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji lub w celu przeprowadzenia zarówno obecnej i jak przyszłych rekrutacji, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
a) przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a w przypadku rekrutacji na stanowisko nauczyciela akademickiego również przepisy ustawy z dnia a 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, z którego wynika niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
b) przepis art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, z którego wynika niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) Pani/Pana zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy o pracę. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji do czasu jej zakończenia lub, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, przez okres 1 roku.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
9. Udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Panią/Pana cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.