Informacje organizacyjne

Przedstawiane informacje w pkt. od II do VIII odnoszą się kursów realizowanych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych.  W przypadku kursów realizowanych w wytypowanych Jednostkach Wojskowych zasady określone w pkt. od II do VIII określają Dowódcy tych Jednostek Wojskowych.

I. Kwalifikacja żołnierzy zawodowych na kursy systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP

Organem odpowiedzialnym za kwalifikację żołnierzy zawodowych SZ RP na kursy systemu doskonalenia zawodowego SZ RP organizowanych przez WSOSP, jest Oddział Doskonalenia Zawodowego i Służby poza Granicami Państwa Departamentu Kadr MON.

Kwalifikacja żołnierzy odbywa się w oparciu o przydzielony limit szkoleniowy, określony w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP” oraz zgłoszenia przedstawione przez odpowiedni organ personalny Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

II. Stawiennictwo żołnierzy na kursy i szkolenia

Zakwalifikowani żołnierze są obowiązani do stawiennictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych do godziny 20:00 (w budynku „Mewa”) - w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu lub szkolenia.

W przypadku niemożliwości stawiennictwa w WSOSP do godziny 20:00 (z przyczyn niezależnych) należy poinformować nw. osoby funkcyjne:

  • w godzinach służbowych (7:30-15:30) - Kierownika Kursu doskonalenia zawodowego - nr tel. 261 517 707
  • w godzinach poza służbowych (15:31-7:29) - Oficera Dyżurnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych - nr tel. 261 517 195 oraz do Oficera Dyżurnego Macierzystej Jednostki Wojskowej.

Informując ww. osoby funkcyjne należy podać:

  • stopień wojskowy imię i nazwisko
  • kod kursu lub nazwę kursu
  • powód późniejszego stawiennictwa
  • nr tel. kontaktowego
III. Niezbędne dokumenty słuchaczy kursów lub szkoleń wojskowych

Zakwalifikowany na kurs lub szkolenie żołnierz powinien posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenie stwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych, polecenie wyjazdu służbowego, dokument potwierdzający tożsamość (legitymację żołnierza), a w przypadku personelu SIL lub latającego również odpowiednią kartę zaopatrzenia żywnościowego wg normy żywieniowej „030” lub „040”. Zaleca się aby przed rozpoczęciem kursu przesłać kartę faksem (nr 261 517 458).

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie

1. Słuchacze kursów lub szkoleń mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Żywienie słuchaczy odbywa się w oparciu o Stołówkę WSOSP.
3. Żywienie odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach żywnościowych.

V. Ubiór dla żołnierzy zawodowych, będących słuchaczami kursów lub szkoleń

1. Ubiór wyjściowy obowiązuje w czasie rozpoczęcia i zakończenia kursów, zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów oraz w czasie egzaminów końcowych.
2. Ubiór polowy obowiązuje w czasie ćwiczeń, zajęć praktycznych w terenie (dotyczy kursów odnoszących się do TZKOP).
3. Ubiór personelu latającego i personelu technicznego (odpowiednio) obowiązuje w czasie zajęć praktycznych na sprzęcie lotniczym (dotyczy kursów technicznych realizowanych z użyciem SpW).
4. Ubiór sportowy obowiązuje w czasie zajęć z wychowania fizycznego.

VI. Rozkłady zajęć kursów lub szkoleń

Rozkłady zajęć kursów wydawane są przez Dowódcę Kursu Doskonalenia Zawodowego dowódcom grup szkoleniowych, na spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Rozkłady zajęć są także dostępne po zalogowaniu się na wirtualnym dziekanacie (zakładka: Dydaktyka → Plan zajęć).

Sposób logowania:
LOGIN: np. j.scibior (pierwsza litera imienia.nazwisko – małe litery, bez polskich znaków)
HASŁO: St numer PESEL (bez spacji)

VII. Godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych
1. GODZINA 8.00 - 8.45
2. GODZINA 8.55 - 9.40
3. GODZINA 9.50 - 10.35
4. GODZINA 10.45 - 11.30
5. GODZINA 11.45 - 12.30
6. GODZINA 12.40 - 13.25 
7. GODZINA 13.35 - 14.20 
8. GODZINA 14.30 - 15.15 
9. GODZINA 15.25 - 16.10 
10. GODZINA 16.20 - 17.05 
11. GODZINA 17.15 - 18.00 
12. GODZINA 18.10 - 18.55 
13. GODZINA 19.05 - 19.50 
VIII. Wojskowe Studia Podyplomowe

Harmonogram zjazdów

Rygory dydaktyczne - Grupa 22FGJ1 i 22FGJ2 (WAT)
Rygory dydaktyczne - Grupa 22BC (WSOSP)
Rygory dydaktyczne - Grupa 22E (WSOSP)