Udostępnianie materiałów archiwalnych

Archiwum Akademii udostępnia akta dla potrzeb nauki, kultury, techniki oraz gospodarki po upływie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

 1. Archiwum udostępnia własne zbiory na podstawie pdfRegulaminu korzystania z materiałów archiwalnych
 2. Materiały archiwalne udostępnia się pracownikom, studentom Akademii oraz osobom spoza Uczelni na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego podmiotu skierowanego do Dyrektora Archiwum.
  pdfZgłoszenie o udostępnienie materiałów archiwalnych
 3. Zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych instytucjom państwowym wydaje Rektor na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Rektora-Komendanta Akademii.
 4. Dokumentacja archiwalna jest udostępniana wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt, w godzinach jej otwarcia.
 5. Na skorzystanie z akt osobowych w celach naukowych jest wymagana zgoda Dyrektora Archiwum, a w wyjątkowych przypadkach pisemna zgoda Rektora-Komendanta Akademii.
 6. Prace dyplomowe powstałe na kierunkach są udostępniane wyłącznie na miejscu w Pracowni Udostępniania Akt po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych.
  pdfWniosek o udostępnienie pracy dyplomowej
 7. Reprodukcje z materiałów archiwalnych wykonywane są na podstawie zamówienia zawierającego dane identyfikacyjne osoby lub instytucji składającej zamówienie, cel wykonania reprodukcji, szczegółowe określenie przedmiotu i sposobu wykonania usługi oraz formę płatności. Reprodukcje sporządza się o ile zezwala na to stan zachowania materiałów archiwalnych. W wątpliwych wypadkach decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Archiwum Akademii.
  pdfZamówienie na odpłatne wykonanie usługi reprografii