Dokumenty normatywne

DOKUMENTY NORMATYWNE REGULUJĄCE PRACĘ ARCHIWUM AKADEMII:

  1. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych.
  3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych.
  4. Zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania (Dz. Urz. MON poz. 118 z 2016 r.).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 196 poz. 1161 z 2011 r.).
  6. Zarządzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. MON poz. 402 z 2011 r.).
  7. Zarządzenie Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu wprowadzania jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON poz. 61 z 2016 r.).
  8. Decyzja Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia kontroli działalności archiwalnej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON poz. 52 z 2016 r.).
  9. Zarządzenie Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz. MON poz.32 z 2016 r.).
  10. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.