Zarządzenie Nr 25 z dnia 05.03.2018

Zarządzenie Nr 25 z dnia 05.03.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, pracy komisji przetargowej i procedury zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych