Wielomilionowa inwestycja LAW

Emilia Cuch

W 2019 r. rozpocznie się długo wyczekiwana przez społeczność lokalną i akademicką modernizacja Klubu Uczelnianego Lotniczej Akademii Wojskowej.

16 listopada 2018 r. Rektor–Komendant LAW gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk podpisał umowę o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Grzegorza Kapustę.

Umowa dotyczy dofinansowania Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna  sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie maksymalnie 6 199 889,42 zł tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Klub Uczelniany LAW będzie nowoczesnym ośrodkiem kultury. Niezwykle istotne dla Szkoły Orląt jest zapewnienie młodzieży miejsca, w którym mogą spędzać wspólnie czas po zajęciach. Odpowiednio przystosowany kompleks budynków pozwoli
na znaczne poszerzenie oferty kulturalnej LAW, również dla całej społeczności lokalnej. Zwiększy się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych i kulturalnych, organizowania kursów i szkoleń, konferencji, uroczystych akademii, apelów, nominacji i promocji, poprawi się komfort pracy i nauki, a także wzrośnie estetyka wokół budynku oraz obszaru przynależnego do Uczelni.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na dzień 30.09.2020

 

1122 logo ue proj